Website Maker

VVE Tuinstraat Almelo

WEBSITE VOOR VVE LEDEN
nrs 9 t/m 27

Maar belangstellenden kunnen 
ook een kijkje nemen.

GROENDAK.
DE STEMMEN ZIJN GETELD, KLIK HIER VOOR DE UITSLAG!

Nieuws rond het kappen van bomen Sesadwarsstraat

23 november 2016

Het ontwerp

de gemeente Almelo werkt momenteel de variant uit waarbij er acht bomen worden teruggeplaatst met daaronder beplanting. Deze beplanting betreft geen strakke haag maar verschillende (groenblijvende) planten. Het talud wordt ingeplant met een bodembedekker. De bomen zullen bij aanplant een omtrek hebben van ongeveer 16 tot 18 cm. Uiteindelijk groeien zij uit tot zes meter hoog. Mogelijk dat de gemeente deze herplant aangrijpt om ook de aanwezige openbare verlichting te vervangen.

In eerste instantie waren er 2 keuzes maar sinds gisteren is dat teruggebracht tot 1. Oftewel geen keuze. Geldkwestie. De gemeente laat ons z.g. inspraak houden maar die is nu beperkt tot de keuze van wel of geen tijdelijk schermpje tegen hinderlijk licht in de woonkamers. 


Realisatie en beheer

De huidige bomen en beplanting worden bij voorkeur in de winter verwijderd. Om te voorkomen dat de beplanting weer uitloopt is het eerst nodig om minimaal een half jaar onderhoud te plegen. Gedurende deze (zomer)periode blijft de situatie braak liggen. 

lichtinval vanuit de parkeerplaats (koplampen).

De gemeente wil evt meewerken aan een tijdelijke oplossing d.m.v. scherm dat tijdens deze periode het hinderlijk schijnen van koplampen in onze kamers kan reduceren. De penningmeester zal via een apart enqueteformulier de bewoners daarover polsen. 


Concept ontwerpschets hieronder.
Of compleet als pdf te downloaden.

In de pdf is het gehele schetsplan in te zien.
Inclusief zij-aanzichten en dergelijke.

Uitslag enquete

Stemming over wel of geen lichtscherm en voetpad, hoewel we ons mogen afvragen in hoever we nog een stem in dit verhaal hebben!
De gemeente bood in 1e instantie 2 versies aan maar heeft zich nu beperkt tot een enkele keuze. Dus geen!
Daarmee is onze inbreng gereduceerd tot nul, de gemeente Almelo doet alsof we als burger iets te vertellen hebben
maar uiteindelijk beslissen ze zonder zich ook maar iets van onze mening aan te trekken!
Ze zetten er een tijdelijk ambtenaar op die z.g. inspraak mogelijk maakt maar
uiteindelijk strandt dit op oplegging zonder keuze van de gemeente Almelo.

Hoe maak je de burger monddood?  Hieronder de uitslag, maar die doet er blijkbaar niet meer toe!

stemming geen

20/%.
  • geen scherm nodig (te verwachten reactie daar
    deze bewoners niet aan de kadekant wonen)
  • 2
HOT!

stemming scherm

80/%
  • wil een scherm tegen hinderlijk licht
  • 8
HOT!

stemming voetpad

80/%
  • voetpad keuze voor de auto's  langs. Veiliger.
  • 8

11 januari 2017
vervolgmail van gemeente Almelo
op project Adadwarsstraat

Beste heer, mevrouw,  In december heb ik u gevraagd om uw reactie op het concept-ontwerp
van het perceel aan de Adadwarsstraat. Ik heb één reactie ontvangen. De gemeente Almelo neemt deze mee in de verdere uitwerking van het project.

Voortgang. Recent heeft één van de politieke partijen vragen gesteld over het project.
Dit heeft tot gevolg dat de uitvoering (mogelijk) vertraging oploopt. Op dit moment is niet duidelijk wanneer het project wordt uitgevoerd. Ik houd u op de hoogte van de verdere voortgang.

Tot slot . Heeft u vragen over dit bericht? Dan hoor ik dat graag.
Beheer Openbare Ruimte Stad en Economie
[Gemeente Almelo]

Onze reactie op deze mail
verzonden op 12 januari 2017

1 reactie van 10 bewoners zult u bedoelen, we hebben een enquête gehouden onder bewoners en zoals u weet is dit bekend gemaakt op onze website vvetuinstraat.nl waar wij u meerdere keren op hebben gewezen. Dus 1 reactie lijkt me niet op zijn plaats. Zoals u ook weet hebt u meerdere keuzes te berde gebracht waarvan vervolgens er geen keuze overbleef. Dat hebben we natuurlijk niet weten te waarderen. De gemeente Almelo laat ons z.g. meepraten maar doet vervolgens wat ze zelf wil. Dat de politiek nu meepraat is misschien mede te danken aan onze vraagtekens omtrent de houding van de gemeente Almelo, immers de gemeente duld inspraak maar draait dat ter eigen faveure de nek om door vervolgens de plannen om te draaien in geen keuze, wij althans vinden dat we na die "geen keuze optie"
geen inspraak hebben op het geheel.
Onze teleurstelling in dezen is dan ook groot.

vve tuinstraat almelo

Doel VVE

Omdat de dakconstructie bij deze geschakelde woningen in elkaar overloopt is er notarieel vastgelegd dat daar een VVE beheer voor nodig is, het gaat hier dus alleen om het stichten en beheren van een dakfonds om bij lekkage of vervangen de kosten gezamenlijk te kunnen dragen uit een financieel afgedekt fonds. Verder is er nog een afspraak om de RAL kleuren van het complex uniform naar behoren te handhaven. Verder geen randverplichtingen binnen deze kleine VVE.

Opstalverzekering

Omdat we toch al een VVE voor de dakconstructie nodig waren hebben we ook maar gezamenlijk het complex van 10 woningen verzekerd tegen brand voor een bedrag van meer dan 2 miljoen totaal. Wel kan elke bewoner zelf de hoogte van het verzekerde opgeven waarna een verdeelsleutel bepaald wat de kosten per woning zullen zijn.

Dakfonds

Momenteel, dus 2016 is er meer dan 22.000 euro in het fonds aanwezig.
Ruim voldoende om b.v. over 5 a 6 jaar het gehele dak te kunnen vervangen.

De jaarlijkse bijdrage per woning in dat fonds is 239 euro en voor de Gemeente Almelo 110 euro.

Financiën

Alleen bewoners kunnen zich ten allen tijde inzicht verschaffen door een verkregen link voor een cloud in Google Drive waarin alle gegevens van afgelopen jaren boekhoudkundig zijn opgeslagen. Bovendien zitten daar ook relevante gegevens als foto's e.d. opgeslagen en dus in te zien voor leden.

Hieronder de cijfers van 2016

Definitief.

Dakschema

We kunnen ons wel voorstellen dat niet iedereen steeds kijkt naar het schema maar toch is dat van belang. De schoonmaak is essentieel om lekkageproblemen te voorkomen dus probeer de termijnen in acht te nemen.  Nu na 10 jaar komen inderdaad de gebreken vaker te voorschijn. Inmiddels hebben we dit jaar al 4 lekken mogen constateren. Weliswaar met onze huidige dakdekker simpel op te lossen met zeer geringe kosten, maar toch blijkt dat de aannemer indertijd heeft bezuinigd op tijd en dus geld.  De meeste problemen ontstaan bij de afvoerputjes omdat de loden slap van de uitvoer niet is geïmpregneerd waardoor en geen hechting is met mastiek. 3 zijn inmiddels voorzien van ordentelijke impregnering en dus voorlopig van lekkage ontheven. Meldt problemen bij de penningmeester zodat actie ondernomen kan worden.
Kijk hieronder wie er aan de beurt is.

WEEK 22 | 2016

25 + 27
voltooid in week  37

WEEK 48 | 2016

19 + 21 + 23
MOET NOG

WEEK 25 | 2017

09 + 13 + 15
MOET NOG