Archief

Hieronder wat foto's van de Tuinstraat, Sesastraat,  Bendien,
en omgeving in vervlogen tijden. 

Gebeurtenissen

Onderhandelingen met gemeente

17 november 2015

We waren in een discussie verwikkelt met de gemeente over een splitsingsakte van onze VVE waarin de gemeente voor 44/1000 aandeel in heeft, ze hebben 10 jaar lang niet van zich laten horen totdat onze penningmeester hen er opmerkzaam heeft gemaakt dat ze deel uit maken van onze VVE en dienen mee te betalen aan een dakfonds en een opstalverzekering. niet dat het nou om grote bedragen gaat maar voor onze VVE wel van essentieel belang, financieel gezien. Nu erkend men terecht dat dit zo niet had mogen gebeuren en zijn nu bereid deel te nemen in deze VVE. Althans voor de geldelijke zijde. Maar dat vinden we prima. Wel hebben we nu met terugwerkende kracht 10 jaar niet geïnde penningen alsnog gefactureerd.

De jaarlijkse bijdrage van de gemeente is 110 euro.

Bezichtiging bergbezinkbassin:

10 september 2015

We mochten een kijkje nemen in de ruimtes van het bergbezinkbassin. De plaats waar het overtollige water van de binnenstad wordt opgevangen, Na 10 jaar niet wetende wat er onder ons huis zoal zich bevind nu opheldering door een toelichting van de gemeente Almelo, het was een verhelderend bezoek waardoor vele vragen werden opgelost.

Opvallend was dat er eigenlijk geen stankoverlast valt te verwachten uit deze ruimtes hoewel we daar wel enigszins sceptisch over waren.

Mooi mogelijk gemaakt door Pascal Baan van de gemeente Almelo. Wij danken Chris Borninkhof en Vincent Groener voor de toelichting. Niet elke ontmoeting met de gemeente Almelo loopt prettig, maar dit was een verademing.

1 minpuntje, later bleek toch dat er een pomp snachts veel overlast bezorgde waardoor menig bewoner niet kon slapen. Hopelijk nu wel opgelost.

Struikelstenen wandelpad:

28 mei 2015

Antwoord van Gemeente naar aanleiding van onze vragen: Naar aanleiding van uw mail van 5 mei 2015 hebben wij gisteren de wortelopgroei verholpen van de boom bij uw appartementencomplex. Ook is de boomspiegel hersteld. We kappen de boom niet omdat dit naar onze mening niet nodig is. Deze boom is indertijd speciaal gehandhaafd bij de bouw van uw appartementencomplex. U vroeg ons een nieuwe boom te planten die zijn wortels in de diepte laat groeien en niet in de breedte. Een dergelijke boom bestaat echter niet. Een nieuwe soortgelijke of andere boom zou dus op termijn dezelfde wortelopgroei vertonen. Wij laten daarom liever de boom staan die indertijd speciaal gehandhaafd is bij de bouw van uw wooncomplex. We wachten nu af hoe de situatie zicht ontwikkelt. Als de wortelopgroei erg snel terugkeert, zullen we de boomspiegel vergroten. Dan heeft de boom rondom zijn stam een grotere oppervlakte onbestrate ruimte. Met vriendelijke groeten, Beleidsmedewerker gemeente Almelo

Nieuws rond het kappen van bomen Sesadwarsstraat

Maandag 29 augustus 2016

De populieren zijn aan het eind van hun leven en moeten gerooid worden. Wel is de bedoeling dat er nieuwe bomen geplant gaan worden. Heb aangegeven dat we liever geen kleine boompjes als herplant willen maar meer volwassen exemplaren van 3 a 4 meter, uiteraard duurder, maar anders kunnen we 10 jaar wachten voordat het op een boom lijkt! De werkzaamheden aan de kade van de Aa (tegenover nr.3) beginnen eind dit jaar, tegelijkertijd worden dan de bomen gekapt. 


Ook is het de bedoeling dat de nieuwe bomen iets meer naar de Adadwarsstraat komen te staan, de gemeente wil n.l. langs de Aakade een voetpad aanleggen (dus aan onze overkant). Tevens komt er misschien een groenblijvende haag van 80 cm om het hinderlijke licht van parkerende auto's te reduceren.

Meer nieuws is er op dit moment niet maar er is beloofd dat we op de hoogte worden gehouden.

Email van Karen Willemsen, gemeente Almelo

29 augustus 2016.


Beste Herman,

Vanmiddag hebben we een gesprek gevoerd over de plannen van de gemeente om de bomen te verwijderen aan de Adadwarsstraat. Het volgende is besproken:

- Ik begrijp dat de bewoners van het appartementencomplex geen bezwaar hebben tegen het rooien van de bomen. Wel hechten zij waarde aan de ondergroei, in verband met voorkomen van lichtinval van koplampen van parkerende auto’s.

- De VVE communiceert via een website met de leden, adres is: www.vvetuinstraat.nl.

- Voordat gerooid wordt willen de bewoners graag weten welke begroeiing daarvoor in de plaats komt. Actie: Karen overlegt dit met collega’s bij de gemeente, wanneer een (concept) ontwerp gereed is wordt deze met de VVE besproken.


- Voorkeur bestaat voor een groenblijvende heg of ondergroei en bomen met een lengte van ongeveer 2 a 3 meter. Actie: Karen gaat na wat de mogelijkheden zijn voor terugplaatsen van heg en volwassen bomen.


- De VVE wil graag op de hoogte blijven van de werkzaamheden die worden uitgevoerd in het kader van de kademuur. Actie: Karen communiceert deze wens richting de projectleider van de werkzaamheden aan de kademuur.


Het was prettig om met u kennis te maken en ik neem binnenkort weer contact met u op.


Met vriendelijke groet, Karen Willemsen

Beheer Openbare Ruimte

Stad en Economie


Email van Karen Willemsen, gemeente Almelo

13 oktober 2016.


Beste bewoners,


Eind augustus hebben we contact gehad over het verwijderen van de bomen aan de Adadwarsstraat. In dit bericht geef ik u een beschrijving van de stand van zaken.


Schetsontwerp

Inmiddels heeft de gemeente de vergunningen voor het verwijderen en terugplaatsen van de bomen aangevraagd. In de vergunning wordt aangegeven dat er bomen worden teruggeplaatst met een minimale omtrek tussen 14 cm en 16 cm en zullen eisen worden gesteld aan de boomsoort. Mede op basis van de eisen uit de vergunningen en de wensen van bewoners stelt de gemeente een ontwerp op. Het concept ontwerp wordt onder andere met u besproken. In dit gesprek komen de boomsoort, boommaat en de ondergroei aan de orde.


Werkzaamheden kademuur


Zoals afgesproken heb ik uw contactgegevens doorgegeven aan de projectleider van de kademuur. U wordt verder door hem geïnformeerd over de werkzaamheden aan de kademuur.

 


Tot slot


Ik hoop dat ik u voldoende heb geïnformeerd over de voortgang van het project. Mocht u vragen hebben aangaande dit project dan hoor ik dat graag.Met vriendelijke groet, Karen Willemsen

Beheer Openbare Ruimte

Stad en Economie


23 november 2016

Het ontwerp

de gemeente Almelo werkt momenteel de variant uit waarbij er acht bomen worden teruggeplaatst met daaronder beplanting. Deze beplanting betreft geen strakke haag maar verschillende (groenblijvende) planten. Het talud wordt ingeplant met een bodembedekker. De bomen zullen bij aanplant een omtrek hebben van ongeveer 16 tot 18 cm. Uiteindelijk groeien zij uit tot zes meter hoog. Mogelijk dat de gemeente deze herplant aangrijpt om ook de aanwezige openbare verlichting te vervangen.

In eerste instantie waren er 2 keuzes maar sinds gisteren is dat teruggebracht tot 1. Oftewel geen keuze. Geldkwestie. De gemeente laat ons z.g. inspraak houden maar die is nu beperkt tot de keuze van wel of geen tijdelijk schermpje tegen hinderlijk licht in de woonkamers. 


Realisatie en beheer

De huidige bomen en beplanting worden bij voorkeur in de winter verwijderd. Om te voorkomen dat de beplanting weer uitloopt is het eerst nodig om minimaal een half jaar onderhoud te plegen. Gedurende deze (zomer)periode blijft de situatie braak liggen. 

lichtinval vanuit de parkeerplaats (koplampen).

De gemeente wil evt meewerken aan een tijdelijke oplossing d.m.v. scherm dat tijdens deze periode het hinderlijk schijnen van koplampen in onze kamers kan reduceren. De penningmeester zal via een apart enqueteformulier de bewoners daarover polsen. 


Concept ontwerpschets hieronder.
Of compleet als pdf te downloaden.

11 januari 2017
vervolgmail van gemeente Almelo
op project Adadwarsstraat

Beste heer, mevrouw,  In december heb ik u gevraagd om uw reactie op het concept-ontwerp
van het perceel aan de Adadwarsstraat. Ik heb één reactie ontvangen. De gemeente Almelo neemt deze mee in de verdere uitwerking van het project.

Voortgang. Recent heeft één van de politieke partijen vragen gesteld over het project.
Dit heeft tot gevolg dat de uitvoering (mogelijk) vertraging oploopt. Op dit moment is niet duidelijk wanneer het project wordt uitgevoerd. Ik houd u op de hoogte van de verdere voortgang.

Tot slot . Heeft u vragen over dit bericht? Dan hoor ik dat graag.
Beheer Openbare Ruimte Stad en Economie
[Gemeente Almelo]

Onze reactie op deze mail
verzonden op 12 januari 2017

1 reactie van 10 bewoners zult u bedoelen, we hebben een enquête gehouden onder bewoners en zoals u weet is dit bekend gemaakt op onze website vvetuinstraat.nl waar wij u meerdere keren op hebben gewezen. Dus 1 reactie lijkt me niet op zijn plaats. Zoals u ook weet hebt u meerdere keuzes te berde gebracht waarvan vervolgens er geen keuze overbleef. Dat hebben we natuurlijk niet weten te waarderen. De gemeente Almelo laat ons z.g. meepraten maar doet vervolgens wat ze zelf wil. Dat de politiek nu meepraat is misschien mede te danken aan onze vraagtekens omtrent de houding van de gemeente Almelo, immers de gemeente duld inspraak maar draait dat ter eigen faveure de nek om door vervolgens de plannen om te draaien in geen keuze, wij althans vinden dat we na die "geen keuze optie"
geen inspraak hebben op het geheel.
Onze teleurstelling in dezen is dan ook groot.

vve tuinstraat almelo

Timelapse video 1 maart 2017,
9 bomen gekapt in de Adadwarsstraat  te Almelo.

Hoewel we niets meer hebben mogen vernemen
van de gemeente Almelo en zeker niet van de coordinatrice Karin W.  
Onze verbazing was dan ook groot
dat inmiddels de aanplant en de bomen er staan.

We zouden in eerste instantie meer dan een
half jaar verstoken blijven van enig groen!


We zijn dan ook heel blij met de vroege aanplant van nieuwe bomen en struiken.


De VVE is blij met dit gegeven.
En dankt dan ook de gemeente Almelo voor
het kordate snelle optreden.
De burger klaagt niet alleen
maar weet ook dingen te waarderen.